ติดต่อเกี่ยวกับการเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมงานกิจกรรม