กล่าวแสดงความขอบคุณหรือขอโทษ เมื่อมีการยืมของจากโรงเรียน • สถานรับเลี้ยง หรือเมื่อได้รับความช่วยเหลือจากคุณครู