ทักทาย

คำทักทายเป็นสิ่งที่ไม่ได้บังคับว่าจะต้องเขียนเสมอไป จะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้ แต่คำทักทายจะช่วยสร้างความเชื่อถือไว้วางใจต่อโรงเรียน・สถานรับเลี้ยง และเชื่อมโยงไปสู่การเลี้ยงดูเด็กโดยร่วมมือกับโรงเรียน・สถานรับเลี้ยง ดังนั้นการทักทายในโอกาสตอนไปรับส่งหรือขึ้นลงรถบัสจึงเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนั้นถ้าเขียนลงในสมุดเร็นระขุโจก็จะสามารถถ่ายทอดถึงคำพูดการกระทำของเด็กและสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวได้ และยังแสดงถึงท่าทางการให้ความร่วมมือของผู้ปกครอง ซึ่งสามารถนำไปเป็นหัวข้อในการสนทนาตอนที่พบคุณครูที่โรงเรียน・สถานรับเลี้ยงได้ด้วย