ในกรณีของสถานรับเลี้ยงเด็ก นอกจากวันหยุดเทศกาลโอบ้งแล้ว มักจะให้หยุดวันหยุดฤดูร้อนโดยปรับให้ตรงกับความสะดวกของผู้ปกครอง ให้บอกล่วงหน้าว่าจะหยุดฤดูร้อนวันไหน โดยก่อนหน้าที่จะหยุดให้ตรวจสอบและเขียนคำทักทายลงไป

ถ้าเขียนเรื่องอย่างความรู้สึกของผู้ปกครองหรือเด็กที่มีต่อวันหยุดฤดูร้อน กำหนดการในวันหยุดฤดูร้อนลงไปด้วย ก็จะสามารถบอกถึงสภาพความเป็นอยู่ได้

ตัวอย่างการเขียน


おはようございます。
8(がつ)10(にち)から10日間(にちかん)、お(やす)みします。(()名前(なまえ))は、(いえ)ではたいくつするかもしれません…。20(にち)からまた元気(げんき)登園(とうえん)します。
よろしくお(ねが)いします。
佐藤(さとう)
おはようございます。
8月10日から10日間、お休みします。(子の名前)は、家ではたいくつするかもしれません…。20日からまた元気に登園します。
よろしくお願いします。
佐藤

ลำดับการเขียนและสำนวน

คำทักทาย


おはようございます。
おはようございます。

จะหยุดตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่


8月10日はちがつとおかから10日間とおかかん、おやすみします。
8月10日から10日間、お休みします。

月曜日げつようびから2週間にしゅうかん、おやすみします。
月曜日から2週間、お休みします。

明日あしたから1週間いっしゅうかん家族かぞく夏休なつやすみです。
明日から1週間、家族で夏休みです。

ความรู้สึกของผู้ปกครองหรือเด็ก กำหนดการในวันหยุดฤดูร้อน


名前なまえ)は、いえではたいくつするかもしれません…。
(子の名前)は、家ではたいくつするかもしれません…。

どもとゆっくりできる時間じかんてたらいいな~とおもっています。
子どもとゆっくりできる時間を持てたらいいな~と思っています。

やすちゅうはおじいちゃんのところに予定よていです。
休み中はおじいちゃんのところに行く予定です。

คำลงท้าย


20日はつかには、また元気げんき登園とうえんします。
20日には、また元気に登園します。

にちには、また元気げんき登園とうえんします。
○日には、また元気に登園します。

8月はちがつにちからまたよろしくおねがいします。
8月○日からまたよろしくお願いします。

ลงชื่อ


佐藤さとう
佐藤