ที่โรงเรียนอนุบาลจะมีวันหยุดฤดูร้อนประมาณ 1 เดือน จะใช้เขียนทักทายก่อนหน้าวันหยุดนั้น ซึ่งอันนี้จะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้

ถ้าเขียนเรื่องอย่างความรู้สึกของผู้ปกครองหรือเด็กที่มีต่อวันหยุดฤดูร้อน กำหนดการในวันหยุดฤดูร้อนลงไปด้วย ก็จะสามารถบอกถึงสภาพความเป็นอยู่ได้

ตัวอย่างการเขียน


明日(あした)から(えん)夏休(なつやす)みですね。
()名前(なまえ))は、(いえ)ではたいくつするかもしれません…。〇(にち)には、また元気(げんき)登園(とうえん)します。
佐藤(さとう)
明日から園の夏休みですね。
(子の名前)は、家ではたいくつするかもしれません…。〇日には、また元気に登園します。
佐藤

ลำดับการเขียนและสำนวน

คำทักทาย


明日あしたからえん夏休なつやすみですね。
明日から園の夏休みですね。

1学期間いちがっきかん、お世話せわになりました。
1学期間、お世話になりました。

ความรู้สึกของผู้ปกครองหรือเด็ก กำหนดการในวันหยุดฤดูร้อน


名前なまえ)は、いえではたいくつするかもしれません…。
(子の名前)は、家ではたいくつするかもしれません…。

どもとゆっくりできる時間じかんてたらいいな~とおもっています。
子どもとゆっくりできる時間を持てたらいいな~と思っています。

やすちゅうはおじいちゃんのところに予定よていです。
休み中はおじいちゃんのところに行く予定です。

คำลงท้าย


にちには、また元気げんき登園とうえんします。
○日には、また元気に登園します。

8月はちがつにちからまたよろしくおねがいします。
8月○日からまたよろしくお願いします。

ลงชื่อ


佐藤さとう
佐藤