ใช้เขียนในวันที่วันหยุดฤดูร้อนสิ้นสุดลงและไปโรงเรียน・สถานรับเลี้ยงวันแรก ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่จะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้

ถ้าเขียนท่าทีในช่วงวันหยุดฤดูร้อนลงไปด้วยจะทำให้สามารถบอกถึงสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว และจะกลายเป็นหัวข้อสนทนาไว้พูดคุยเวลาเจอกับคุณครูที่โรงเรียน・สถานรับเลี้ยงได้

ตัวอย่างการเขียน


おはようございます。
(やす)(ちゅう)(いえ)でたいくつしていたので、登園(とうえん)(たの)しみにしていました。
今日(きょう)からまたよろしくお(ねが)いします。
佐藤(さとう)
おはようございます。
休み中は家でたいくつしていたので、登園を楽しみにしていました。
今日からまたよろしくお願いします。
佐藤

ลำดับการเขียนและสำนวน

คำทักทาย


おはようございます。
おはようございます。

ท่าทีในช่วงวันหยุดฤดูร้อน


やすちゅういえでたいくつしていたので、登園とうえんたのしみにしていました。
休み中は家でたいくつしていたので、登園を楽しみにしていました。

やすちゅう毎日まいにちプールにって、真っ黒まっくろになりました。
休み中は毎日プールに行って、真っ黒になりました。

やすちゅうは、プールにったり、ともだちと公園こうえんあそんだりして、真っ黒まっくろになりました。
休み中は、プールに行ったり、友だちと公園で遊んだりして、真っ黒になりました。

คำลงท้าย


今日きょうからまたよろしくおねがいします。
今日からまたよろしくお願いします。

ลงชื่อ


佐藤さとう
佐藤